В света е обявена диабетна епидемия!

Не само затлъстяването, но и недостатъчното тегло провокира възникването на диабет втори тип.

Оказ­а се, че ди­а­бет от втори тип въз­ник­ва не от над­нор­ме­но­то тег­ло, а и от… не­дос­ти­га на тег­ло.

Пъл­ни­те хо­ра се сблъс­к­ват мно­го чес­то с ди­а­бе­та:
Обяс­не­ни­е­то е мно­го прос­то. За да се дви­жим, на нас ни е нуж­на енер­гия. По­лу­ча­ва­ме я от хра­на­та – от бел­тъ­чи­ни­те, маз­ни­ни­те и въг­ле­хид­ра­ти­те. Бел­тъ­чи­ни­те са не­об­хо­ди­ми за струк­ту­ри­ра­не на клет­ки­те, маз­ни­ни­те се тру­пат “за чер­ни дни” – от тях ор­га­низ­мът по­лу­ча­ва енер­гия, ако се на­ло­жи да гла­ду­ва. Но въг­ле­хид­ра­ти­те са ни не­об­хо­ди­ми за всекид­нев­но пол­з­ва­не. По­ве­че­то от тях се пре­ра­бот­ват в сто­ма­ха и във вид на глю­ко­за по­па­дат в кръв­та. От тук е ней­ни­ят прав път към клет­ки­те. Но съ­ща­та та­зи глю­ко­за мо­же да по­пад­не в тях, са­мо ако пре­о­до­лее ед­на ба­ри­е­ра, а имен­но сте­ни­те на те­зи клет­ки. И тук вли­за в дей­с­т­вие хор­мо­нът ин­су­лин. Имен­но той по­ма­га на глю­ко­за­та да про­ник­не в клет­ки­те.

Ако чо­век пре­яж­да, в кръв­та пос­тъп­ва мно­го глю­ко­за и на­рас­т­ва ко­ли­чес­т­во­то на ин­су­ли­на, за да мо­же да се спра­ви с та­зи глю­ко­за. В един прек­ра­сен мо­мент оба­че той ста­ва тол­ко­ва мно­го, че за­поч­ва да “ом­ръз­ва и до­саж­да” на ор­га­низ­ма и той прес­та­ва да му об­ръ­ща вни­ма­ние, ве­че не го за­бе­ляз­ва. На ези­ка на ме­ди­ци­на­та то­ва със­то­я­ние се на­ри­ча ин­су­ли­но­ре­зис­тен­т­ност, или ус­той­чи­вост към ин­су­ли­на. Та­кава си­ту­а­ция изис­к­ва го­ле­ми ко­ли­чес­т­ва от хор­мо­на. По­ви­ше­но­то ни­во на ин­су­ли­на во­ди към до­бър апе­тит и уве­ли­ча­ва­не на тег­ло­то. А то­ва на свой ред за­дъл­бо­ча­ва ин­су­ли­но­ре­зис­тен­т­ност­та. Въз­ник­ва т.нар. по­ро­чен кръг. Ра­но или къс­но оба­че мо­же да нас­тъ­пи та­къв мо­мент, ко­га­то ор­га­низ­мът не мо­же да по­ви­ша­ва ни­во­то на ин­су­ли­на. Ето то­га­ва въз­ник­ва ди­а­бет.

Та­ка че над­нор­ме­но­то тег­ло е са­мо един от фак­то­ри­те за въз­ник­ва­не­то на ди­а­бет вто­ри тип. Ни­кой не спо­ри за то­ва. Ста­ва ду­ма за дру­го. Пос­лед­ни из­с­лед­ва­ния на уче­ни­те по­каз­ват, че в рис­ко­ва­та гру­па по­па­дат не са­мо пъл­ни­те хо­ра, но и те­зи, ко­и­то са се ро­ди­ли с не­дос­та­тъч­но тег­ло. Оказ­ва се, че при та­ки­ва хо­ра след 40-го­диш­на въз­раст.

Ня­кол­ко пъ­ти се по­ви­ша­ва рис­кът да раз­ви­ят ди­а­бет вто­ри тип:
Зна­чи ли, че де­ца­та, ро­де­ни с мал­ко тег­ло, след то­ва на­пъл­ня­ват по­ве­че от сво­и­те връс­т­ни­ци ли?
Не. Тук ло­ги­ка­та е съв­сем дру­га. Ос­нов­на от­го­вор­ност за ин­су­ли­на в ор­га­низ­ма на чо­ве­ка но­сят бе­та-клет­ки­те. От нор­мал­на­та им ра­бо­та за­ви­си из­ра­бот­ва­не­то на не­об­хо­ди­мо­то ко­ли­чес­т­во от то­зи хор­мон. Не­об­хо­ди­мо в сми­съл да до­ве­де до нор­мал­но ни­во на глю­ко­за в кръв­та. То­ва оба­че се случ­ва, при ус­ло­вие че бе­та-клет­ки­те са мно­го и ра­бо­тят доб­ре. И се­га на въп­ро­са: как­во се случ­ва, ко­га­то бе­бе­то се по­я­ви на то­зи свят не­до­но­се­но, с по-нис­ко от нор­мал­но­то тег­ло? Те не по­лу­ча­ват нуж­ни­те хра­ни­тел­ни ве­щес­т­ва още в ут­ро­ба­та на май­ка­та. То­ва им се от­ра­зя­ва.

В све­та е обя­ве­на не­ин­фек­ци­оз­на ди­а­бет­на епи­де­мия:
По пред­ва­ри­тел­ни смет­ки, към 2025 го­ди­на на на­ша­та пла­не­та ще има око­ло 380 ми­ли­о­на чо­ве­ка с та­зи бо­лест и 90 на сто от тях – с ди­а­бет вто­ри тип. На пър­во мяс­то ще бъ­дат жи­те­ли­те на ази­ат­с­ки­те стра­ни.

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: